• Lessen: dinsdag 17.30 - 19.30 en vrijdag 17:00 - 19:45
Image

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Hierbij het protocol grensoverschrijdend gedrag van Yokoten Judo. Als vereniging willen wij onze leden en leden van bezoekende verenigingen een veilig sportklimaat bieden. Dit betekent dat we ongewenst gedrag tegengaan. Als sportvereniging nemen we verschillende maatregelen om de kans op grensoverschrijdend gedrag op de vereniging te verkleinen of te voorkomen.

Doelstelling

Dit protocol heeft als doel ervoor te zorgen dat de situatie stopt, het slachtoffer hulp krijgt, de dader wordt aangepakt en we er van leren. Samen werken we aan een veilige sport.

Inleiding

Het is goed op je eigen gedrag te letten. Ook kan iedereen alert zijn op het gedrag van anderen. Als zich situaties voordoen, waarin je ongewenst gedrag ervaart of waarin je ongewenst gedrag om je heen bemerkt, prebeer deze dan eerst bespreekbaar te maken. Als Yokoten Judo willen we (seksueel) ongewenst gedrag bespreekbaar maken en houden. Het zal daarom een vast onderdeel zijn op de ALV.

Risicoanalyse

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, leden en contactpersonen van onze leden.

Binnen Yokoten Judo werken we voornamelijk met minderjarigen. Onderzoek wijst uit dat minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking vaker slachtoffer zijn van (seksuele) intimidatie. Dit komt door de onderlinge machtsverhouding.

Yokoten Judo is aangesloten bij JudoBond Nederland. Binnen JBN is een gedragscode voor JBN leerkrachten opgesteld welke wij op actieve wijze uitdragen.

Waar kun je terecht met een melding?

Bestuur

Wanneer je zelf grensoverschrijdend gedrag ervaart of wanneer je het binnen de vereniging ziet plaatsvinden, kun je contact opnemen met een bestuurslid. Als bestuur nemen we grensoverschrijdend gedrag serieus. Als bestuur willen we discussie omtrent het onderwerp stimuleren. Ook vragen we standaard een Verklaring Omtrent Gedrag aan voor vrijwilligers die actief zijn of willen worden binnen de club. Gezien de schaalgrootte van de vereniging beschikken we helaas niet over een eigen VCP.

Judo Bond Nederland

Binnen Judo Bond Nederland (JBN) is het vertrouwelijk gesprek belegd bij een vertrouwenscontactpersoon. De VCP is het eerste aanspreekpunt voor idereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreen incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan deze person, die opereert namens de bestuurder of directive van de bond, direct een melding gedaan worden. Lenie Heijboer – Hoogendoorn, is voor haar rol als VCP via onderstaande gegevens te benaderen:

Email: lenie.heijboer26@ziggo.nl
Telefoon: 06-1277760

NOC*NSF

Voor de koepelorganisatie NOC*NSF is het vertrouwelijk gesprek en het melden belegd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere medewerkers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en melding. Bij het Centrum kan ook gemeld worden als de vereniging of eigen sportbond niet comfortable voelt als meldpunt. Meer informatie is te vinden via https://centrumveiligesport.nl.

Buiten de sport?

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk worden benaderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.

Procedure

Als vereniging maken en houden we het thema bespreekbaar. Ook wordt standaard een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die actief zijn of willen worden binnen de club, aangevraagd.

Bij daadwerkelijke klachten over grensoverschrijdend gedrag, zowel bij de klager zelf als bij personen uit de omgeving van de klager, volgen we deze stappen:

Melding

 1. Wanneer het bestuur op de hoogte gebracht wordt van een klacht, melden wij dit direct bij de JBN.
 2. Wanneer een begeleider op de hoogte gebracht wordt van een klacht, meldt deze dit direct bij het verenigingsbestuur.
 3. Meldingen kunnen ook direct gedaan worden bij de bond.
 4. Het slachtoffer of de aanklager kunnen besluiten een tuchtzaak te beginnen.

Vervolgstappen

 1. Bij aanranding en verkrachting verwijzen wij direct door naar de politie en het Centrum Seksueel Geweld.
 2. Bij meldingen van lichtere vormen van fysieke (seksuele) intimidatie benaderen we altijd de JBN of het Centrum Veilige Sport voor we zelf gaan handelen.
 3. Meldingen over verbale en non-verbale (seksuele) intimidatie kunnen door het bestuur zelf worden gehoord. Bij twijfel nemen we alsnog contact op met de JBN of het Centrum Veilige Sport.

Sancties

Op basis van de uitkomst van een van bovenstaande vervolgstappen kan de vereniging één van de volgende sancties opleggen.

 1. Schriftelijke waarschuwing
 2. Tijdelijke schorsing van deelname aan trainingen. De duur van de schorsing wordt bepaald aan de hand van de ernst van de situatie, met een maximum van drie maanden.
 3. Opzegging lidmaatschap.

Alle betrokkenen kunnen bezwaar tegen de opgelegde sanctie aantekenen. Dit bezwaar wordt voorzien van redenen van bezwaar. Het bestuur zal binnen 14 dagen antwoorden op het bezwaar. In het geval van opzegging lidmaatschap (royering) kan ook de ALV een bezwaar indienen. In dit laatste geval, zal binnen de statutaire termijn een extra Algemene Leden Vergadering gehouden worden waar het bezwaar besproken wordt. Het geroyeerde lid is tijdelijk geschorst tot de ALV een besluit genomen heeft.

 • Lessen: dinsdag 17.30 - 19.30 en vrijdag 17:00 - 19:45